ေအာက္ခ်င္းငွက္ ပံုုေလးမ်ားပါေသာ လက္ကိုုင္အိပ္

There is no review on this product yet.

#မဂၤလာပါ.....

#Alzar မွ ၾကိဳဆိုုပါတယ္...

ေအာက္ခ်င္းငွက္မ်ားျဖင့္ ေရးထိုုးထားေသာ လက္ကိုုင္အိပ္

#ေရာင္းေစ်း ၁၃၅၀၀ က်ပ္

����� <<Logistic:>> # ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းပုိ႔ခ ၃,၀၀၀ က်ပ္ပါ။� ��နယ္ျဖစ္ပါက ေငြႀကိဳလဲြေပးရပါတယ္.....၂၄ နာရီအတြင္း သက္ဆိုုင္ရာကားဂိတ္သိုု႔ အေရာက္ပိုု႕ေပးပါတယ္...

#ကားဂိတ္ပို႔ခ ၃၀၀၀ က်ပ္ ေပးရပါမယ္......

#တန္ဆာခ ကို ဝယ္သူ လူၾကီးမင္းတိုု႕ ဘက္ကသာ ေပးေဆာင္ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္

အားေပးမႈကုိအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္.....

13500 MMK
Qty :

Please login to rate this product.